Ban lãnh đạo
 • TRẦN THỊ THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN SỬ
  • Điện thoại:
   0912 509 681
 • LÊ THỊ TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN SINH
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sỹ
  • Điện thoại:
   0989 298 080
 • MAI THỊ LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN SINH
  • Điện thoại:
   0943 833 374
 • ĐINH THỊ KIM DUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN HÓA
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0965 712 999
 • MAI THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN LÝ
  • Điện thoại:
   0984 776 647
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0946 032 569