Ban lãnh đạo
 • ĐỖ THỊ NGÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TN
  • Điện thoại:
   0349 710 667
 • MAI THỊ LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN SINH
  • Điện thoại:
   0943 833 374
 • MAI THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN LÝ
  • Điện thoại:
   0984 776 647
 • Nguyễn Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán-Tin
  • Điện thoại:
   0947 546 510